Αρχική Ενημέρωση Δραστηριότητες Διερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Αγροτουρισμού στο Δήμο Παγγαίου 2021-2022

Διερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Αγροτουρισμού στο Δήμο Παγγαίου 2021-2022

79

Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια των δράσεων του Προγράμματος «Αγροτουρισμός και Κοινωνική Οικονομία – Τάσεις και προοπτικές στο Δήμο Παγγαίου» στο πλαίσιο της πράξης « Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». Στόχος της μελέτης, είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των ατόμων για τον  αγροτουρισμό στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου, καθώς και το επίπεδο πληροφόρησής τους σχετικά με αυτόν. Επιπλέον, θα αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο επιλέγει το Παγγαίο για αγροτουρισμό. Ειδικότερα θα εξεταστεί αν η επίσκεψή τους σχετίζεται με τον αγροτουρισμό ή σε άλλους παράγοντες.

Ερευνητικά Ερωτήματα

Η παρούσα εργασία πρόκειται να εξετάσει τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

  • Τι ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν επισκεφτεί το Παγγαίο;
  • Είναι ενήμεροι για την ύπαρξη αγροτουριστικών καταλυμάτων στο Παγγαίο; Και αν ναι πως απέκτησαν αυτή την πληροφόρηση;
  • Πώς εκτιμούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών;
  • Ποιες είναι οι στάσεις και απόψεις των κατοίκων της περιοχής για την αγροτουριστική ανάπτυξη;
  • Επιθυμούν να απασχοληθούν με τον τομέα του αγροτουρισμού;

Μέθοδος Έρευνας

Σε αυτό το μέρος πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου. Πιο συγκεκριμένα, το μέρος αυτό αποτελείται από την μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, τους περιορισμούς και τα συμπεράσματα της.

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για την διεξαγωγή μίας έρευνας είναι η αξιοπιστία της. Συγκεκριμένα με τον όρο αξιοπιστία εννοούμε τη σταθερότητα και τη συνέπεια που παρουσιάζουν ή θα πρέπει να παρουσιάζουν οι τιμές ενός εργαλείου από τη χρήση του (Creswell, 2011). Ως εγκυρότητα ορίζεται η δυνατότητα που δίνεται στον ερευνητή να καταλήξει σε σωστά συμπεράσματα για τις τιμές από τη χρήση του εργαλείου (Creswell,2011).

Σχετικά με την αξιοπιστία της δικής μας έρευνας μεθοδολογικά τηρήθηκαν οι διαδικασίες ηθικής, σεβασμός στην προσωπικότητα των ερωτηθέντων, ανωνυμία και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο ως βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων εξασφαλίζει την ανωνυμία. Οι ερωτήσεις αλλά και η επιλογή των απαντήσεων είναι διατυπωμένες με σαφήνεια προκειμένου να αποφευχθούν οι παρερμηνείες. Τέλος, πραγματοποιήθηκε καταγραφή και αναπαράσταση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω γραφημάτων και υπολογισμούς ποσοστών των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση.

Συλλογή Δεδομένων

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2021 και 29 Ιανουαρίου 2022. Το δείγμα αποτελείται συνολικά από 77 άτομα. Ειδικότερα, διαμοιράστηκαν πόρτα – πόρτα 25 δομημένα ερωτηματολόγια στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Καβάλας και άλλα 25 ερωτηματολόγια σε κατοίκους του Δήμου Παγγαίου. Επίσης, η υπόλοιπη έρευνα ολοκληρώθηκε με άλλο ερωτηματολόγιο τηλεφωνικώς σε πανελλαδικό τυχαίο δείγμα 27 ατόμων.

Η παρούσα εργασία συγκεντρώνει τα προαναφερθέντα στοιχεία καθώς αποτελεί σχέδιο μικρής κλίμακας, χωρίς πολυπλοκότητα. Επιπλέον το δείγμα , τυχαίο και αμερόληπτο,   αντιπροσωπεύει το προς μελέτη χαρακτηριστικό.

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δύο ενότητες:

  1. Δημογραφικά στοιχεία, στα οποία αντιστοιχούν οι ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την ηλικία, την περιοχή μόνιμης κατοικίας, την εργασία, το επάγγελμα και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.
  2. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες συνθέτουν το αγροτουριστικό προφίλ του δείγματος.

Ευχαριστούμε όλους  τους συμμετέχοντες. Η συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Γαϊτατζής Βασίλειος ΠΕ80

Υπεύθυνος Έργου

Βίντεο της Έρευνας

Παρουσίαση Έρευνας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ

Μελέτη Έρευνας

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΑΙΟΥ 2021-2022