Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Δικαιολογητικά Εγγραφής

Δικαιολογητικά Εγγραφής

480

α. Αντίγραφο της Ηλεκτρονικής ΔήλωσηςΠροτίμησης

β. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/τριας και του κηδεμόνα

γ. Πιστοποιητικό Γέννησης του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής/τρια

δ. Τίτλος Σπουδών:

  • Απολυτήριο Γυμνασίου (αν σας έχει δοθεί από το Γυμνάσιο)
  • Απολυτήριο Λυκείου (για εγγραφή αποφοίτων στη Β’ Τάξη)

ε. Υπεύθυνη δήλωση  του άλλου κηδεμόνα περί συναίνεσης με το περιεχόμενο της  ηλεκτρονικής δήλωσης.
(Υπάρχει η δυνατότητα να σας δοθεί στο σχολείο)

ζ. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (θα σας δοθεί στο σχολείο)

η. 15€ για το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

θ. 2 φωτογραφίες (Α’ & Β’ Τάξη) – 4 φωτογραφίες (Γ’ Τάξη)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο κηδεμόνας θα πρέπει:

  1. να γνωρίζει το Α.Μ.Κ.Α. του μαθητή/τριας,
  2. να γνωρίζει τη δική του/της διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
  3. να καταθέσει στο σχολείο όλα τα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα στα ελληνικά από επίσημο μεταφραστή.