Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Βαθμοί Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους...

Βαθμοί Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2023–2024

39

Στις καταστάσεις αυτές για κάθε υποψήφιο αναγράφονται:

  • Στην πρώτη σειρά ο κωδικός αριθμός Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς τα ονομαστικά του στοιχεία.
  • Στη δεύτερη σειρά ο τίτλος του Ειδικού Μαθήματος, οι βαθμοί του Α΄ και Β΄ βαθμολογητή, του αναβαθμολογητή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης και ο τελικός βαθμός του Ειδικού Μαθήματος.
  • Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί και σε άλλο Ειδικό Μάθημα, ακολουθεί άλλη σειρά με το μάθημα αυτό και με τους αντίστοιχους βαθμούς.

Διευκρινίζεται ότι ο τελικός βαθμός του Ειδικού Μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του 10, ενώ στην περίπτωση αναβαθμολόγησης από το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών δια του 10.

ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ